Acmispon strigosus - Strigose lotus Previous   Index   Next