Goodyera oblongifolia - Rattlesnake plantain Previous   Index   Next