Pinus albicaulis - White-bark pine Previous   Index   Next