Euphorbia spathulata - Warty spurge (fruit) Previous   Index   Next